Om Svenska Missionskyrkans fortbildningsprogram

2008 införde Missionskyrkan ett nytt fortbildningsprogram som har lanserats på olika sätt. Nedan följer några sammanfattande punkter om vad som gäller. Dessa förhållanden har fastlagts i överenskommelse mellan Svenska Missionskyrkan och Missionskyrkosektionen inom SKTF/Ekumeniska som organiserar anställda i Missionskyrkan, dess distrikt och församlingar.

• Alla anställda – pastorer, diakoner, ungdomsledare, musiker, expeditionspersonal, fastighetsskötare, kökspersonal, gårdsföreståndare med flera – med anställning som varar över ett år har rätt till fortlöpande fortbildning.

• Ansvaret för planering av fortbildningen ligger på arbetsgivaren i samråd med den anställde.

• Lämplig omfattning är minst fem dagars fortbildning vartannat år eller motsvarande.

• Arbetsgivaren skall avsätta minst 1,5% av den anställdes bruttolönesumma för fortbildningsändamål, varav 0,15% betalas in som fortbildningsavgift till Missionskyrkan centralt. Övriga medel behålls i församlingens egen kassa, men avskiljs eller ”öronmärks” på lämpligt sätt, för att sedan användas när den anställde genomför sin fortbildning. De kan användas årligen eller vid tillfälle som är lämpligt under anställningstiden.(Observera den påverkan detta innebär på budgetarbetet).

• Deltagande i allmänna medarbetarsamlingar och konferenser inräknas inte i det som ska bekostas av ovan nämnda fortbildningspott.

• En kurskatalog med ett basutbud av kurser tas fram årligen. Basutbudet innehåller kurser av olika längd och kostnadsnivå, på olika platser och med inriktning på olika personalkategorier. Kurserna arrangeras av våra egna utbildningsanordnare: Teologiska högskolan Stockholm, Utbildningscentrum Lidingö, övriga folkhögskolor och Studieförbundet Bilda.

• För alla nyanställda i församlingar, distrikt och på riks som inte har sin grundutbildning inom Missionskyrkan anordnas varje hösttermin en särskild introduktionskurs om att arbeta i Missionskyrkan på en eller flera av våra folkhögskolor. Dessa kurser presenteras också i kurskatalogen. Våra utbildningsanordnare erbjuder även andra kurser som kan ge relevant fortbildning.

• Nyordinerade medarbetare ska under de två första åren efter ordination delta i det särskilda fortbildningsprogram ”Första åren i tjänst” som arrangeras av Missionskyrkan för pastorer och diakoner. Kostnaderna för deltagande i dessa kurser ska täckas av de individuella fortbildningspotterna.

• De pengar som betalas in som fortbildningsavgift till Missionskyrkan används för administration av basutbudet och för administration av kurserna ”Första åren i tjänst”.

• Efter samråd mellan arbetsgivaren och den anställde kan fortbildningspotten användas
även för fortbildning arrangerad av annan utbildningsanordnare.


Fortbildning