Svenska Baptistsamfundet

Klicka på Handlingar i menyn till vänster för att hämta ombudsfullmakt, ekonomisk redovisning och annat som rör Svenska Baptistsamfundets förhandlingar.

www.baptist.se

Bilder från konferensen
David Coffey, ordförande för Baptisternas Världsallians (BWA), gästade förhandlingarna på torsdagen. Han bar med sig hälsningar från "den stora baptistfamiljen". Han pekade på faran i att tappa fokus på kärnan i den kristna tron, som man ofta gör vid t.ex. kyrkobyggen och annat då det praktiska tar överhanden. BWA har bland annat målet "Stand for Unity - stå för enhet", som är en trovärdighetsfråga och en förutsättning för mission, enligt David Coffey.

Konferensbeslut

Nu har förhandlingarna vid Svenska Baptistsamfundets allmänna konferens avslutats. Du hittar ett sammandrag av de beslut som togs efter motioner och missionsstyrelsens förslag genom att klicka på Konferensbeslut i menyn till vänster.

 


Växande församlingar i Sverige

Seminariet hölls lördagen den 7 juni. Rapporten Växande församlingar i Sverige kan beställas från Baptistsamfundet. Se www.baptist.se för mer information.

I Svenska Baptistsamfundets konferens under Göteborgsmötet lades en rapport av Klas Eriksson och Cahtrine Nygren med titeln Växande församlingar i Sverige fram. Den bygger bland annat på intervjuer med pastorer och församlingsföreståndare från 15 av de mest växande frikyrkoförsamlingarna i Sverige och på enkätsvar från 75 personer som kommit in i dessa församlingar utan att ha en kyrklig bakgrund.
- Vi ville undersöka svenska förhållanden utifrån ett positivt angreppssätt, berättar Klas Eriksson.

I rapporten lyfts nio gemensamma nämnare fram för församlingar som växer.
- En var särskilt oväntad. Det visade sig att nästan alla församlingar i undersökningen gått igenom någon sorts kris.

Klas Eriksson säger att när människor som inte har kyrklig bakgrund närmar sig en församling är ”mjuka” värden som atmosfär, känsla, andlighet och vänskap viktigast.
- Vår undersökning visar att innehåll och program är viktiga i längden, men inte i inledningsskedet.

Rapporten är ett resultat av ett konferensbeslut från 2006 om framtidens församling, som gick ut på att samla erfarenheter, bland annat från det ekumeniska arbetet med Naturlig församlingsutveckling (NFU). I undersökningen har församlingar från hela det frikyrkliga spektrat deltagit, varav två SB-församlingar och tre ekumeniska församlingar.

Svaren från de 75 nya församlingsmedlemmarna var uppmuntrande, menar Klas, då många var mycket positiva till sina församlingar och svarade att de gärna skulle engagera sig mer.
- Nya människor är vad vi behöver, för de tillför den entusiasm som vi i många fall har tappat, summerar Klas Eriksson.

Klas Eriksson leder ett seminarium på detta tema lördagen den 7 juni kl. 9.15-10.30 i rum R2, Svenska Mässan, under Göteborgsmötet. Rapporten kommer att publiceras i bokform och finns att köpa på plats. Den innehåller även samtalsfrågor för församlingar.


Klas Eriksson


Cathrine Nygren

Växande församlingar i Sverige
Vill du köpa boken?
info@baptist.se

 

På torsdagen höll Larsåke W Persson ett seminarium på temat "Lyda Gud eller människor om samvetsfrågor och samfundsregler i svensk frikyrklighet". Seminariet var så populärt att flera intresserade fick vända i dörren.

Den som missade seminariet har dock chansen att inhämta vad som sades genom att köpa den rykande färska rapporten med samma namn: Lyda Gud eller människor? Om samfundsregler och samvetsfrågor i svensk frikyrklighet. Den kan beställas från Baptistsamfundets expedition ( info@baptist.se ).

Ur en tidigare intervju med Larsåke W Persson om rapporten:

Hur ser vår församling på homosexualitet? Vad gör vi om en medlem begår sexuella övergrepp? Ska vi tillåta att vår pastor lever i ett samboförhållande? Många församlingar saknar verktyg för att ta beslut i känsliga frågor i dag. Ofta har ansvaret för att ta beslut lagts över på pastor och församlingsstyrelse. Men vad händer då om exempelvis pastorns livssituation är roten till problemet?
- Församlingsmötet behöver få höjd status, menar Larsåke W Persson.
Han fick 2006 i uppdrag att utreda vad svenska baptistförsamlingar har för behov av vägledning i kontroversiella frågor. Hans rapport läggs fram vid årskonferensen i Göteborg i juni.

Undersökningen har visat att baptistförsamlingarna inte vill ha någon färdig policy att rätta sig efter. Däremot behöver man verktyg för att kunna komma fram till policybeslut själva, till exempel i homofrågan.
Larsåke W Persson lanserar bland annat ett förslag om ett tydligare medlemskap med möjlighet för församlingsmedlemmar att ge sin syn i aktuella frågor. Han vill också ge byggstenar som kan hjälpa människor att komma fram till en personlig övertygelse. Eller som Larsåke W Persson uttryckt det: ”Vår generositet ska inte grunda sig på att vi inte är så noga, utan att vi har förstått vad nåd är.” 


Larsåke W Persson

Lyda Gud eller människor?
Vill du köpa boken?
info@baptist.se


 

Göteborgsmötet 5-8 juni